Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe

Polityka Prywatności

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów, firmy przewozowe a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący ze Spółką. 

 • Podmioty które przetwarzają dane w imieniu Spółki działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych i na równi ze Spółką są zobowiązane do ich ochrony.

 • Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółka może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako Administratora

 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do Spółki za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej,

 • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

 • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę oraz działalności Spółki.

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) 

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do Spółkę, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.  

 W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 • W celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z podmiotami i osobami współpracującymi oraz obsługi złożonych zamówień

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 •  W celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Spółkę

(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę - dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.

 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

Informujemy także, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 • Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.

 • Spółka jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Spółka powołała i zgłosiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@mls-software.pl.

 

Prawo wniesienia skargi do PUODO

W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest MLS Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Radziwiłłowska 11/4, 31-026 Kraków, KRS pod numerem 0000037138 posiadająca NIP 676-219-36-73, REGON 356332568(zwana dalej „Spółką”)

 •  Spółka jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe. 

 • Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@mls-software.pl.